Algemene voorwaarden van VeerkrachtMetPK

 1. BEDRIJFSOMSCHRIJVING

  VeerkrachtMetPK, gevestigd aan de Vlasstraat 17, 4566 BC in Heikant, KvKnummer: 86029134, is een praktijk voor counseling en paardencoaching. Counseling/coaching is de lichtste vorm van hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een counselor/coach is geen therapeut, stelt geen diagnose en analyseert en adviseert niet. Een counselor/coach begeleidt en ondersteunt andermans veranderingsproces op gebied van persoonlijke- en emotionele ontwikkeling door middel van ondersteunende gespreksvoering en andere technieken die bij counseling passen. Een counselor/coach zal een cliënt doorverwijzen als de werkvorm te licht, of om een andere reden niet passend blijkt te zijn bij de hulpvraag.

 2. DEFINITIES

  Opdrachtnemer is VeerkrachtMetPK Opdrachtgever is de (rechts)persoon die gebruikmaakt van de aangeboden diensten van VeerkrachtMetPK. Diensten betreffen alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord. Uitgangspunten hierbij zijn dat de counselor/coach integer handelt en dat het belang van de cliënt centraal staat. Overeenkomst betreft elke afspraak die naar aanleiding van een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten anbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 4. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

  Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor opdrachtnemer. Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds akkoord. De opdrachtnemer bevestigt afspraken aan opdrachtgever per e-mail, via sms of whatsapp. Desgewenst maakt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die opdrachtgever voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigt per mail. In geval van 'open inschrijvingen' vindt accordering plaats door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Mondelinge afspraken gelden wanneer deze per mail of whatsapp zijn bevestigd.

 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. GEHEIMHOUDING

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de counseling/coachingssessies. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand. Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het wettelijke recht en de wettelijke plicht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

  In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken, opdrachten, e-books, informatieve pdf's, opnames et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven door opdrachtnemer, mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding. Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden.

 8. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

  De duur van het counseling/coachingstraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.
  De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

  • aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
  • door ontbinding van opdrachtnemer;
  • met wederzijds goedvinden;
  • door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever

  Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen dient te worden. De door opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten

 9. BETALINGSVOORWAARDEN

  Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

  De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor counseling/coaching te annuleren. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Bij annulering van een traject en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang ervan, is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te betalen. Bij annulering langer dan 5 werkdagen maar binnen 1 maand, is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. In geval dat de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van het traject deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. De opdrachtnemer heeft het recht om een cliënt te weigeren en/of de counseling/coachingssessie te annuleren, zonder opgaaf van redenen. De opdrachtnemer bevestigt de annulering c.q. weigering per e-mail en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 11. HET VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

  Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de opdrachtgever binnen 24 uur tot de gemaakte afspraak deze annuleert of vraagt de afspraak te verzetten, kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd. De opdrachtgever is dan verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek kunnen de kosten voor het gesprek in rekening worden gebracht en dan is opdrachtgever verplicht deze te betalen. De opdrachtnemer heeft het recht afspraken te verzetten of te annuleren, wanneer zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 12. AANSPRAKELIJKHEID

  De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een counseling/coachingstraject. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

 13. KLACHTENPROCEDURE

  Mocht de opdrachtgever of deelnemer een klacht indienen, dan krijgt hij zo spoedig mogelijk en in redelijkheid een reactie hierop. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite doen om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard. Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

Deze website is ontwikkeld door: JerSi Studio